Adatkezelési tájékoztató

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató, valamint a telefonon kapcsolatot létesítő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldalra történő regisztráció, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 1. A Szolgáltató adatai:

Név: Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona
Székhely: 4484 Ibrány, Lehel u. 43-45.
Telefon: +36 (42) 200-256
E-mail: ebredes12@gmai.hu

 1. Adatkezelés célja és kezelt adatok

2.2. A https://www.idosotthonibrany.hu oldal feladata, hogy Felhasználó igénybe tudja venni a weboldal szolgáltatásait. Ezért Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok korlátozottak, és – a szolgáltatás hibátlan teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok kivételével – nem kötelezőek.

2.3. A kapcsolatfelvételek Szolgáltató általi teljesítése és a kapcsolatfelvétel feltételeinek későbbi bizonyítása céljából nélkülözhetetlen adatok a következők: név, telefonszám, e-mail cím. A telefonszám feltétlenül fontos arra az esetre, hogy a Szolgáltató bármilyen probléma esetén fel tudja hívni Felhasználót. A Felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatók, változás esetén kérjük, azonnal frissítse.

2.4. A Kapcsolatfelvételek könnyebb teljesítése, a korábbi kapcsolatfelvételek nyomon követése céljából a Felhasználó nevét és email címét kezeli Szolgáltató.

2.5. Hírlevélküldést, direkt marketing üzenetek küldését – csak külön hozzájárulás mellett eszközölhet a Szolgáltató.

2.6. Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja.

2.7. Felhasználó kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelése során Szolgáltató önálló adatkezelőként jár el. Az adatkezeléshez történő Felhasználói hozzájárulás a kapcsolatfelvétellel történik.

2.8. Szolgáltató nem jogosult értékesíteni, sem továbbítani Felhasználók személyes adatait harmadik személyeknek.

 1. Adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelésre önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozat alapján kerül sor, amelyet a kapcsolatfelvételkor ad meg Felhasználó.

3.2. Adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulás alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.3. A megadott személyes adatokat, azok valódiságát Szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felelős. Bármely e-mail cím megadásakor Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást.

 1. Kattintási út elemzése

4.1. A weboldal az IP-címeket (számítógép internetes címét) naplózza, hogy nyomon kövesse Szolgáltató a felhasználó tevékenységét, miközben a felhasználó megőrzi névtelenségét. Az adatokat bizonyos trendek és statisztikák vizsgálata miatt elemezi.

 1. Cookie-k

5.1. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

5.2. A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

5.3. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.4. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

5.5. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.255.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 5.6. A következő cookie-t használjuk:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatásod után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a https://www.idosotthonibrany.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a www.refnyiregyhaza.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.
 1. Az adatkezelés időtartama

6.1. A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

6.2. A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatokat az elévülési időn belül őrizi meg Szolgáltató, amely 5 éves megőrzést jelent. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 1. Biztonság

7.1. Gondoskodjunk a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissítjük a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

 1. Adatfeldolgozók megnevezése

8.1. A weboldal üzemeltetése érdekében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe Szolgáltató.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  Tárhelypark Kft
Székhely: 
1122 Budapest Gaál József út 24.
E-mail cím: 
info@tarhelypark.hu

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

9.2. Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) e-mailen vagy a postai úton, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

9.3. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – e-mailen vagy a postai úton ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

9.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.5. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

9.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

9.7. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 05. 11. napjától érvényes.