Szolgáltatásaink

 

A Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthonának szociális alapszolgáltatásai (Ibrány, Lehel utca 43-45)

 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. időskorúak nappali ellátása (klub),

A szolgáltatások tartalma:

 • Étkeztetés:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatást hétfőtől-péntekig terjedő napokon kiszállítással is, míg hétvégén csak kiszállítással tudjuk biztosítani az ellátást.

Az étkeztetés keretében napi háromszori étkezés is igényelhető.

 

Házi segítségnyújtás:

 

A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és Ibrány városban tartásra képes és köteles hozzátartozójuk nincs.

A szolgáltatást hétfőtől-péntekig biztosítjuk az intézményben foglalkoztatott gondozó nők útján. A szolgáltatás iránti kérelem, a gondozási szükséglemérés képezi alapját a személyre szabott gondozásnak. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

 

Igénybe vehető szolgáltatásaink:

 

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

 

 1. a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 2. b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 3. c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 4. d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

Személyi gondozás keretében nyújtjuk:

 

 1. a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 2. b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 3. c) a szociális segítés szerinti feladatokat.

 

Időskorúak nappali ellátása (idősek klubja):

 

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú ibrányi lakosok napközbeni gondozására szolgál.

Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az előző bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.

 

Egyéb szolgáltatásaink:

 

Az idő hasznos eltöltéshez biztosítunk sajtóterméket (újságot), kártyát, társasjátékot, könyveket, valamint szervezünk szórakoztató, szellemi és képességmegőrző foglalkozásokat, kirándulásokat. Lehetőség van televízió – és filmnézésre. Testvérintézményinkkel minden évben farsangi mulatságot tartunk változó színhelyeken.

Segítséget adunk a hivatalos ügyek intézésében.

 

Egészségügyi ellátás keretében:

 

 • az egészségügyi alapellátás, szakellátásokhoz való hozzájutást igény szerint megszervezzük.
 • felvilágosító előadásokat tartunk
 • mentális gondozást, személyre szabott bánásmódot nyújtunk,

 

 A Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthonának szolgáltatásai:

 

Az idősotthoni férőhelyeinken 70 fő részére nyújtunk ellátást. A szolgáltatás feltételeire megállapodást kötünk az igénylőkkel. Az ellátási terület az ország egész területére kiterjed.

 

Az intézmény tárgyi feltételei:

 

Jellemzően 1, illetve 2 férőhelyes elhelyezésű lakószobáink vannak, amelyek többségéhez fürdőszoba tartozik. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az igénybe vevő saját bútorzatával rendezze be a lakószobát, valamint magával hozhassa személyes használati tárgyait.

Két társalgó áll rendelkezésre a székhelyen, míg a harmadik a telephelyen foglalkozások tartására, társas kapcsolatok ápolására. A székhelyi helyiségek egyben étkező céljára is szolgálnak. A fenntartó külső szolgáltatótól biztosítja a napi háromszori – és a diétás étkezést. A két kiegészítő étkezést (tízórai, uzsonna) intézményünk szolgáltatja.

Teakonyhák lakóink által igénybe vehetők kisebb ételkészítésre, melegítésre. A gyógyszerek beszerzéséről, az orvosi alapellátásról gondoskodunk. Szükség esetén az intézmény járművével, mentővel elérhető a járó beteg szakellátás, és a kórházi ellátás (mentőállomás és az orvosi rendelők intézmény szomszédságában). Az intézményben orvosi szoba, betegszoba rendelkezésre áll.

 

A szolgáltatásaink keretében biztosítjuk:

 

 • a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, “meleg víz ellátást”;
 • a napi legalább háromszori főétkezést – melyből egy alkalommal főtt ételt –, és két kiegészítő étkezést; szükség esetén diétás étkezést,
 • a szükség szerinti ruházattal , textíliával való ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását, a házirendben meghatározott módon,
 • az ellátást igénybe vevő mentális gondozását, egészségügyi ellátását, gyógyszereinek beszerzését;
 • egyeztetett módon a szabadidő kulturált eltöltését;
 • a szocioterápiás foglalkoztatást: kézműves műhely, „énekóra”, felolvasások, kirándulások stb.
 • a szabad vallásgyakorlást: istentiszteletek, bibliaórák, áhítatok formájában.
 • az ellátást igénybe vevők értékeinek megőrzéséről, melynek módját (az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk),
 • a pedikűr, fodrász szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, amelyért a szolgáltató által meghatározott díjat kell megfizetni,
 • a jogosult és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit, az intézményben megfelelő helyiség biztosításával

Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.

 

Nyomtatványok

 

Kérelem alapszolgáltatáshoz

Kérelem idősotthoni ellátáshoz

Tájékoztatás időskorúak bentlakásos otthona igénybevételének feltételeiről